Política de compra de LA COMICSARIA

Introducció

Aquest document (conjuntament amb tots els documents esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web [www.lacomicsariacornella.es] i la compra de productes a la mateixa (d’ara endavant, les «Condicions» ). Us preguem que llegiu atentament les presents Condicions, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privadesa (d’ara endavant, “Polítiques de Protecció de Dades”) abans d’usar aquesta pàgina web.

En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb les mateixes, us suggerim que no utilitzeu aquesta pàgina web. Si teniu alguna pregunta relacionada amb aquestes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte.

Dades de l’empresa

En compliment del deure informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol,

de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us comuniquem que el responsable de la

web és:
Denominació social: La Comicsaria
NIF: 52628650G
Domicili social: CARRER CAMPFASO No7 LOCAL. CORNELLA DE LLOBREGAT 08940 BARCELONA Adreça de correu electrònic: lacomicsariacornella@gmail.com
Pàgina web principal: www.lacomicsariacornella.es

Dades d’usuari i visites a la pàgina

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d’acord amb allò establert a les Polítiques de Protecció de Dades.

Motius per a la recopilació de dades

El processament de la seva informació personal (és a dir, qualsevol informació que pugui permetre la seva identificació mitjançant mitjans raonables; (en endavant “Informació personal”) [afegir explicació referent als fonaments legals per processar la informació legal, com per exemple:] és necessari per al compliment de les nostres obligacions contractuals amb vostè, a més de per proporcionar els nostres serveis, protegir els nostres interessos legítims i complir amb les legislacions legals i financeres a què estem subjectes.

En utilitzar el Lloc, dóna el consentiment a la recopilació, l’emmagatzematge, la utilització, la divulgació i altres usos de la seva Informació personal, tal com es descriu a la present Política de Privadesa.

Recomanem als nostres Usuaris que llegeixin detingudament aquesta Política de Privadesa i que en facin ús per a la presa de decisions fonamentades.

Ús de la pàgina web

En fer ús d’aquesta pàgina web i fer comandes a través d’aquesta, vostè es compromet a:

Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per fer consultes o comandes legalment vàlides. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda falsa o fraudulent, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.

Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que puguem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (vegeu la nostra Política de Privadesa). Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

Disponibilitat del servei

Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan disponibles per enviar-los a nivell internacional. Els costos d’enviament variaran segons la destinació.

Com fer la meva comanda?

Per realitzar una comanda, haureu de seguir els passos indicats dins del procés de compra de la web i fer clic a “Autoritzar pagament”. Després d’això, rebreu un correu electrònic acusant rebut de la vostra comanda. Així mateix, us informarem mitjançant correu electrònic que el producte està sent enviat (la “Confirmació d’Enviament”).

Disponibilitat de productes

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués haver abonat.

Lliurament

Partiu articles en Stock, llevat que es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, us enviarem la comanda consistent en els productes relacionats amb cada Confirmació d’Enviament en el termini assenyalat a la pàgina web segons el mètode d’enviament seleccionat. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, us informarem d’aquesta circumstància i us donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït la “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

Impossibilitat de lliurament

Si ens resulta impossible fer el lliurament de la vostra comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà tornada al nostre magatzem. Així mateix, us deixarem una nota explicant-vos on es troba la vostra comanda i com fer perquè us sigui enviat de nou. Si no esteu al lloc de lliurament a l’hora convinguda, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia. En cas que transcorreguts 15 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurada per causa no imputable a nosaltres, entendrem que voleu desistir del contracte i la considerarem resolta. Com a conseqüència de la resolució del contracte, us tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de X dies des de la data en què considerem resolt el contracte. Si us plau, tingueu en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir-vos els costos corresponents.

Riscos i propietat

Els riscos dels productes seran a càrrec seu a partir del moment del seu lliurament. Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

Preu del producte i pagament

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les que ja us haguem enviat una Confirmació de Comanda (llevat d’error informàtic o involuntari en les dades dels productes de catàleg, que manifestin un desajust clar i manifest).

Impost sobre el valor afegit (IVA)

El lliurament dels articles s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. A les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents.

d’acord amb la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris. Vostè ens autoritza expressament a emetre la factura en suport electrònic, si bé podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper; en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

Política de devolucions

El client disposa de 15 dies naturals per tornar el producte des de la recepció del mateix. El termini de desistiment expirarà al cap de 15 dies naturals des del lliurament del producte. Sobrepassada aquesta data no es realitzarà cap devolució. Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos a LA COMICSARIA, escrivint-nos al correu electrònic lacomicsariacornella@gmail.com la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca.

En cas de desistiment per part seva, us retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte, en cas de no estar realitzat el lliurament del producte , i 14 dies naturals a partir de la data de recepció dels béns a tornar, per als casos en què ja s’hagi fet el lliurament del producte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns. Haureu de tornar-nos o lliurar-nos els productes a través d’un missatger/Courier en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqueu la vostra decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Serà vostè qui haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns. Només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

No tindrà dret a desistir del contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun dels productes en els casos següents:

– Quan el producte hagi estat extret de la caixa.
– Quan hagin passat 15 dies naturals després del lliurament del producte.

– Quan així s’expliqui en el procés de compra de la web per a algun dels productes oferts a la mateixa, i articles a Preventa (Pre-order amb data de disponibilitat futura), o per encàrrec.

El seu dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es tornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si els productes no estan en les mateixes condicions en què es van lliurar o hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el/s producte/s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, torneu l’article usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau ho acompanyin.

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a allò estipulat al contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata a través de les nostres vies de contacte facilitant les dades del producte així com del mal que pateix. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i us comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si és el cas). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 60 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que és procedent el reemborsament o la substitució de l’article no conforme. Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l’article i els costos en què vostè hagués incorregut per tornar-nos-ho a nosaltres. La devolució s’efectuarà al mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.

Garantia

Si contracta com a consumidor i usuari, li oferim garanties sobre els productes que comercialitzem a través d’aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de 6 mesos des del lliurament del producte. S’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i tinguin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) presentin la qualitat i les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables. En aquest sentit, si algun dels productes no fos conforme amb el contracte, vostè ho haurà de posar en el nostre coneixement a través de qualsevol dels mitjans de comunicació previstos a aquest efecte. Els productes que venem sovint poden presentar les característiques dels materials

naturals que s’utilitzen en la fabricació. Aquestes característiques no tenen la consideració de defectes o tares. Només seleccionem els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l’aparença individual del producte.

Responsabilitat i exoneració de la mateixa

Llevat que expressament es disposi el contrari a les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra del producte. A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i de la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i la transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament el contrari en aquesta.

Atacs informàtics

No heu de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Us comprometeu a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït. L’incompliment d’aquesta clàusula podria comportar la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa les autoritats competents i hi cooperarem per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

Política industrial e intelectual

Usted reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada y demás derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los materiales o contenidos que se aportan como parte de la página web nos corresponden en todo momento a nosotros o a quienes nos otorgaron licencia para su uso. Usted podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma en que se lo autoricemos expresamente nosotros o quienes nos otorgaron licencia para su uso. Esto no le impedirá utilizar esta página web en la medida necesaria para copiar la información sobre su pedido o datos de Contacto.

Links de nuestra página web

En el caso de que nuestra página web contenga links a otras páginas web y materiales de terceros, dichos links se facilitan únicamente a efectos informativos, sin que nosotros tengamos control alguno sobre el contenido de dichas páginas web o materiales. Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida derivados de su uso.

Comunicaciones por escrito

Mediante el uso de esta página web, usted acepta que la mayor parte de la información/comunicaciones con nosotros sean electrónicas. Nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico o le facilitaremos información colgando avisos en esta página web. A efectos contractuales, usted consiente en usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que le enviemos de forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito.

Las notificaciones que usted nos envíe deberán enviarse a través de nuestra dirección de email lacomicsariacornella@gmail.com.Con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, le podremos enviar comunicaciones bien al e-mail o bien a la dirección postal facilitada por usted a la hora de realizar un pedido. Se entenderá que las notificaciones han sido recibidas y han sido correctamente hechas en el mismo instante en que se cuelguen en nuestra página web, 7 días después de haberse enviado un correo electrónico, o 7 días después de la fecha de franqueo de cualquier carta. Para probar que la notificación ha sido hecha, será suficiente con probar, en el caso de una carta, que tenía la dirección correcta, estaba correctamente sellada y que fue debidamente entregada en correos o en un buzón y, en el caso de un correo electrónico, que el mismo fue enviado a la dirección de correo electrónico especificada por el receptor.

Cesión de derechos y obligaciones

El contrato es vinculante tanto para usted como para nosotros, así como para nuestros respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes. Usted no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo transferir un

contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin haber obtenido nuestro consentimiento previo por escrito.

Podemos transmitir, ceder, grabar, subcontratar o de cualquier otro modo transferir un contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo, en cualquier momento durante su vigencia. Dichas transmisiones, cesiones, gravámenes u otras transferencias no afectarán los derechos que, en su caso, usted, como consumidor, tiene reconocidos por ley ni anularán, reducirán o limitarán de cualquier otra forma las garantías, tanto expresas como tácitas, que le hubiésemos podido otorgar.

Causes de força major

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i, entre d’altres, els següents: a. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives. b. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. c. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. d. Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. e. Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions. f. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. S’entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major.

Renúncia

La manca de requeriment per part nostra del compliment estricte per part d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un contracte o de les presents Condicions o la manca d’exercici per part nostra dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest contracte o de les Condicions, no suposarà cap renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni l’exonerarà a vostè de complir aquestes obligacions.

Cap renúncia per part nostra a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions. Cap renúncia per part nostra a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se us comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que disposa a l’apartat de Notificacions anterior.

Nul·litat parcial

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els altres termes i condicions restaran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

Acord complet

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit. Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit a les negociacions entaulades pels dos abans del mateix, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions. Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, abans de la data d’un contracte (llevat que s’hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció de què disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions.

Dret a modificació de les presents condicions

Ens reservem la facultat de modificar els Termes i Condicions. Us mantindrem informat dels canvis substancials realitzats en aquests. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu i, llevat de possibles excepcions segons el cas concret, són aplicables després de 15 dies de la data de la publicació en l’avís corresponent. Si no esteu d’acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Comentaris, subjerències, queixes i reclamacions

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació, a través de les nostres vies de contacte assenyalades anteriorment.

Les seves queixes i reclamacions seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini establert legalment. Si com a consumidor considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar-nos les vostres queixes a través de l’adreça de correu electrònic lacomicsariacornella@gmail.com per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.